Đăng nhập hệ thống


IMS Hệ thống Quản lý Cách ly Phòng Covid


  • Quản lý bằng ứng dụng định vị GPS
  • Quản lý bằng ứng dụng định vị GPS kết hợp vòng an toàn đeo tay
  • Quản lý bằng thiết bị N-NET (Thiết bị quản lý VÀO/RA)
  • Quản lý bằng thiết bị N-BLUE (Thiết bị quản lý vòng an toàn đeo tay) dành cho người không có điện thoại thông minh
  • Quản lý tổng hợp các giải pháp theo hoàn cảnh cụ thể
  • Số liệu tập trung, không giới hạn, chi phí quản lý, tài chính thấp